گفته بودم که اگر بوسه دهی توبه کنم!
بعد از این بوسه دگر بار خطائی نکنم
بوسه دادی و چو برخواست لبم از لب تو..
توبه کردم که دگر توبه بیجا نکنم