می از آن جام پُر می ، سَر َمریزید
سبو بی آن رخ یاران ، مَریزید

گلفشان گشته است عالم ، ولیکن
به ربّت جام دیگر ، سَر مَریزید

خدا داند که عالم گشته است مست
سبویِ بی نظر ، یاران مَریزید

بگویم!جام پر می ، مست لب بود
بگفتم راز ، عالم سر مَریزید