خدا رحمت کند کسی را که بداند از کجاست ، در کجاست و به کجا می‌رود.

حضرت محمد (ص)

 
 در کارگه کوزه گری رفتم دوش

دیدم دوهزار کوزه گویا و خموش

ناگه یکی کوزه برآورد خروش

کو کوزه گر و کوزه خر و کوزه فروش
خیام