پیاده می شوم

می خواستم زندگی کنم ، راهم را بستند !

ستایش کردم ، گفتند خرافات است !

عاشق شدم ، گفتند دروغ است !

گریستم ، گفتند بهانه است !

دنیا را نگه دارید ، می خوهم پیاده شوم

!!!

!!

!

/ 2 نظر / 9 بازدید