هرگز نخواب کوروش

دارا جهان ندارد سارا زبان ندارد

بابا ستاره ای در هفت آسمان ندارد 

کارون زچشمه خشکید البرز لب فروبست

حتی دل دماوند آتشفشان ندارد

دیو سیاه دربند آسان رهیدو بگریخت

رستم دراین هیاهو گرز گران ندارد

روز وداع خورشید زاینده رود خشکید

زیرا دل سپاهان نقش جهان ندارد 

برنام پارس دریا نامی دگر نهادند

گویی که آرش ما تیرو کمان ندارد 

دریای مازنی ها برکام دیگران شد

نادر زخاک برخیز میهن جوان ندارد 

دارا کجای کاری دزدان سرزمینت

بربیستون نویسند دارا جهان ندارد 

آئیم به دادخواهی فریادمان بلنداست

اما چه سود اینجا نوشیروان ندارد 

سرخ و سپید وسبز است این بیرق کیانی

اما صدآه و افسوس شیر ژیان ندارد 

کو آن حکیم طوسی شهنامه ای سراید

شاید که شاعر ما دیگر بیان ندارد 

هرگز نخواب کوروش ای مهر آریایی

بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد

 

سیمین بهبهانی

/ 0 نظر / 65 بازدید