غریبانه

بگردید بگردید در این خانه بگردید

در این خانه غیبی غریبانه بگردید

یکی مرغ چمن بود که جفت جفت دل من بود

جهان لانه ی او نیست پی لانه بگردید

یکی ساقی مست است پس پرده نشسته است

قدح پیش فرستاد که مستانه بگردید

نوایی نشنیده است که از خویش رمیده است

به غوغا مخوانید خموشانه بگردید

چه شیرین و چه خوشبوست کجا خوابگه اوست؟

پی آن پر نوش چو پروانه بگردید

بر آن عشق بخندید که عشقش نپسندید

در این حلقه ی زنجیر پو دیوانه بگردید

در این کنج غم آباد نشانش نتوان دید

اگر طالب گنجید به ویرانه بگردید

کلید در امید اگر هست شمایید

درین قفل کهن سنگ چو دندانه بگردید


/ 3 نظر / 4 بازدید
النا

سلام بسیار زیبا موفق باشی

یونس

عالی بود مرسی