به ز می و باده نباشد

بد مست تر از ساقی و دیوانه نباشد

ناخورده تر از زاهد و بد کاره نباشد

لاشک به جهان به ز می و باده نباشد

می نوش که در خاک به از باده نباشد

تنها در حکمت که ره اش عالم بالاست

جز جام پر از مایع افسانه نباشد

ساقی که چنین باده به پیمانه بریزد

بد مست تر و پست تر از بنده نباشد

در هیچ مقامی چنین شور ندیدم

دیوانه شود مست و به هنگامه نباشد

خوش لحظه که ساقی به دو پیمانه بریزد

خواهم بزنم لیک دگر طاقت پیمانه نباشد

دیوانه چنین سر می و باده عیان کرد

عاقل تو بدان گفته من باده رندانه نباشد


"مهدی کاظمی"

/ 0 نظر / 14 بازدید