قاصدک

قاصدک ! هان ، چه خبر آوردی ؟
  از کجا وز که خبر آوردی ؟
   خوش خبر باشی ، اما،‌ اما 
     گرد بام و در من 
         بی ثمر می‌گردی 
            انتظار خبری نیست مرا 
              نه ز یاری نه ز دیّار و دیاری باری
                 برو آنجا که بود چشمی و گوشی با کس 
                      برو آنجا که تو را منتظرند 
قاصدک
در دل من همه کورند و کرند
  دست بردار از این در وطن خویش غریب 
    قاصد تجربه های همه تلخ 
      با دلم می گوید 
        که دروغی تو ، دروغ 
           که فریبی تو ، فریب
              قاصدک! هان ، ولی ... آخر ... ای وای 
                   راستی آیا رفتی با باد ؟
                      با توام ، آی! کجا رفتی ؟ آی 
                        راستی آیا جایی خبری هست هنوز ؟
                            مانده خاکستر گرمی ، جایی ؟
                     در اجاقی ، طمع شعله نمی بندم، خردک شرری هست هنوز ؟
                 قاصدک! 
            ابرهای همه عالم شب و روز
       در دلم می گریند .
/ 1 نظر / 7 بازدید