ما و می

کار ما نیست شناسایی عرفانی می

       کار ما این است که با خوردن آن

              لحظه ای بین دو جهان شناور باشیم

                    و ندانیم که این می چه اثر ها دارد

                           چه سبب ها سازد

                                  چه غزل هایی را خود می می سازد

زاهد از می و میخانه چه داند

     زاهد از عرفانِ می چیزی نداند

            گرچه او گوید سخن از راه طریقت

                 لیک خود گم کرده راه است و نداند

                       غریبه گرچه راه می خطر دارد فراوان

                                     ولیکن وادیِ بی سرانجامی نباشد


"محمود سلمانی"

/ 0 نظر / 3 بازدید