میان دوتن جنگ چون آتش است

یکی گفت با صوفی در صفا

ندانی فلانت چه گفت از قفا؟ 

بگفتا خموش ای برادر بخفت

ندانسته بهتر که دشمن چه گفت؟

کسانی که پیغام دشمن برند

ز دشمن همانا که دشمن ترند

کسی قول دشمن نیارد به دوست

جز آن کس که در دشمنی یار اوست

نیارست دشمن جفا گفتنم

چنان کز شنیدن بلرزد تنم

تو دشمن تری کآوری بر دهان

که دشمن چنین گفت اندر نهان

سخن چین کند تازه جچنگ قدیم

به خشم اورد نیکمرد سلیم

از ان همنشین تا توانی گریز

که مر فتنهء خفته را گفت خیز

سیه چال و مرد اندر او بسته پای

به از فتنه از جای بردن به جای

میان دوتن جنگ چون آتش است

سخن چین بدبخت هیزم کش است

                                                                                           (( سعدی ))

/ 0 نظر / 97 بازدید